Bedrijfsgegevens en voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN EN VERHUUR RUIMTES EN WERKPLEKKEN EN EXPOSITIES

VAN:
Miranda I. van Gaalen, gevestigd en kantoorhoudende te 6823 JH aan de Grensweg 61 te Arnhem, hierna te noemen: Philamonk.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: de wederpartij, degene die aan Philamonk opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of ter beschikking stellen van ruimtes en werkplekken en expositieruimte.
Philamonk: de organisatie die een eventuele opdracht van de opdrachtgever gaat uitvoeren na het uitbrengen van een aanbieding of offerte. Overeenkomst: de tussen Philamonk en Opdrachtgever gesloten overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Gildenhuis60: de locatie waarvan Philamonk de begane grond exploiteert en de naam die gebruikt wordt in communicatieve uitingen.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen Philamonk en een opdrachtgever waarop Philamonk deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Philamonk, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes 1. De door Philamonk gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.
2. Aanvaarding van een aanbieding of offerte is slechts geldig indien de offerte in haar geheel wordt geaccepteerd. Een niet integrale acceptatie van een aanbieding of offerte wordt beschouwd als een tegenaanbod of opdracht, in welk geval het bepaalde in lid3 van toepassing is.
3. Philamonk heeft het recht een rechtstreekse opdracht te weigeren of een tegenbod niet te aanvaarden. Een integraal, binnen de geldigheidstermijn aanvaard bod kan niet worden geweigerd.
4. Philamonk is slechts aan de aanbieding of offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.
5. De prijzen in de genoemde offertes zijn in Euro’s exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst 1. Een overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding van de opdracht.
2. Een rechtstreekse opdracht of tegenaanbod wordt aanvaard middels verzending van een opdrachtbevestiging aan opdrachtgever.
3. Philamonk zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Philamonk het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Philamonk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Philamonk worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Philamonk zijn verstrekt, heeft Philamonk het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
6. Philamonk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Philamonk is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
7. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Philamonk de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Philamonk derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.

Artikel 6. Gebruik van het gehuurde 1. De opdrachtgever mag het gehuurde slechts gebruiken voor het doel dat aan Philamonk is medegedeeld. 2. De opdrachtgever staat jegens Philamonk in voor alle personen die zich in of in nabijheid van de gehuurde ruimte bevinden (‘bezoekers’). 3. De opdrachtgever en bezoekers dienen zich te houden aan de huisregels en ordemaatregelen van Philamonk of een door Philamonk daartoe aangewezen personen, alsmede aan de door Philamonk en de brandweer gegeven instructies met betrekking tot (brand)veiligheid. 4. De opdrachtgever mag meegebrachte apparatuur niet zonder toestemming van Philamonk aansluiten op apparatuur van Philamonk. 5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat voor de bezoekers en voor derden duidelijk is dat hij, en niet Philamonk, optreedt als organisator van de bijeenkomst. 6. De gehuurde ruimte dient door de opdrachtgever te worden opgeleverd in de staat waarin deze voor gebruik verkeerde.

Artikel 7. Verhuur abonnement en strippenkaart 1. Deelname via een abonnement is mogelijk voor natuurlijke personen. 2. Een verzoek tot deelname kan worden gedaan middels het volledig invullen van het inschrijfformulier. Philamonk zal binnen twee weken na ontvangst van de inschrijving de opdrachtgever op de hoogte stellen of de aanmelding is geaccepteerd. 3. Philamonk houdt zich het recht voor om een inschrijving niet te accepteren en zal een eventuele afwijzing schriftelijk motiveren. Beroep tegen een dergelijk besluit is niet mogelijk. 4. Tenzij anders overeengekomen, wordt een abonnement aangegaan voor de periode van minimaal drie maanden en wordt daarna steeds stilzwijgend met een maand verlengd. 5. De abonnementen zijn strikt persoonlijk en kunnen niet worden overgedragen aan een derde. 6. Deelnemers hebben recht op het gebruik van de flexibele werkplek (flexplek) binnen de beschikbare capaciteit. Het op enig moment niet beschikbaar zijn van een werkplek is geen geldige reden  voor beëindiging van het abonnement en/of terugbetaling van lidmaatschapsbijdrage. 7. Het tegoed op een strippenkaart blijft geldig tot minimaal een jaar na de laatste tariefsverhoging van de betreffende strippenkaart. 8. Een strippenkaart is niet persoonlijk. 9. Een tegoed op een strippenkaart wordt niet terugbetaald.

Artikel 8. Reserveringen te huren ruimtes en werkplekken 1. De werkplekken en te huren ruimtes kunnen worden gereserveerd; hiervoor kunnen reserveringskosten in rekening worden gebracht. 2. Reserveren dient te geschieden bij de door Philamonk daartoe aangewezen persoon of per e-mail aan miranda@philamonk.nl. 3. Werkplekken kunnen maximaal drie maanden vooraf worden gereserveerd. 4. Ruimtes kunnen maximaal zes maanden vooraf worden gereserveerd. 5. Een opdrachtgever die gereserveerd heeft, heeft voorrang boven de overige gebruikers. 6. Indien de deelnemer bij aanvang van een reservering niet over het gereserveerde kan beschikken, vervallen de reserveringskosten. Deelnemer kan Philamonk niet aansprakelijk stellen voor eventuele directe of indirect schade hierdoor.

 

Artikel 9. Beeindiging abonnement

1. Deelname via abonnement eindigt na schriftelijk opzeggen door de deelnemer met inachtneming van een opzegtermijn van een maand en de minimum inschrijfduur genoemd in lid 4 van artikel 7. 2. Deelname kan beëindigd worden door Philamonk indien de deelnemer niet voldoet aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze voorwaarden. Philamonk zal de deelnemer eerst schriftelijk laten weten binnen welke termijn de deelnemer aan genoemde verplichtingen moet voldoen om beëindiging te kunnen voorkomen. 3. Beëindiging van deelname op grond van lid 2 ontslaat het lid niet van de verplichtingen jegens Philamonk. Vorderingen van Philamonk op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar. 4. Deelname wordt automatisch beëindigd bij overlijden, faillissement of onder curatele stelling van de deelnemer. 5. Deelname kan door de deelnemer schriftelijk worden opgezegd bij verhoging van het tarief van door de deelnemer afgenomen abonnementen. Dit conform de voorwaarden zoals gesteld in artikel 18 lid 4. 6. Bij beëindiging van deelname anders dan vermeld in lid 1 zullen geïncasseerde abonnementsgelden niet worden teruggestort.

Artikel 10. Annulering reservering 1. Annulering van de reservering kan door opdrachtgever schriftelijk en/of telefonisch plaatsvinden. 2. Indien de opdrachtgever een reservering annuleert is hij gehouden conform de onderstaande regeling een bepaald percentage van de overeengekomen reserveringsprijs (inclusief BTW) als annuleringskosten aan Philamonk te betalen: bij annulering tot 14 dagen voor aanvang huur 25%; bij annulering tot 5 dagen voor aanvang huur 50% en bij latere annulering en zonder annuleren niet gebruik te maken van de ruimte 100%. 3. Indien de reservering gedeeltelijk geannuleerd wordt, geldt dat de opdrachtgever de annuleringskosten verschuldigd is over het geannuleerde deel. Bij gedeeltelijke annulering is Philamonk gerechtigd de gehele overeenkomst te ontbinden, tenzij dit niet in verhouding staat tot (de gevolgen van) de gedeeltelijke annulering voor Philamonk. 4. Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden en/of door de wet bepaalde is Philamonk bevoegd de reservering te annuleren en/of de overeenkomst op te zeggen, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst door Philamonk onmogelijk is geworden of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 5. Indien Philamonk een reservering annuleert of de overeenkomst ontbindt, behoudt Philamonk haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 11. Wijziging van de overeenkomst 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen en accorderen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Philamonk zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Philamonk de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Philamonk daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal Philamonk geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 12. Geheimhouding Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 13. Intellectuele eigendom 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Philamonk zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Philamonk worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
3. Philamonk behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14. Annulering 1. Annulering van een opdracht dient schriftelijk te geschieden en behoeft toestemming van Philamonk.
2. Ingeval van een eenzijdige annulering door opdrachtgever is deze schadevergoeding verschuldigd ter zake van door Philamonk gemaakte kosten en geleden winstderving.

Artikel 15. Ontbinding van de overeenkomst 1. De vorderingen van Philamonk op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
- na het sluiten van de overeenkomst aan Philamonk ter kennis gekomen omstandigheden geven Philamonk goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- indien Philamonk de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
2. In de genoemde gevallen is Philamonk bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Philamonk schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16. Gebreken; klachttermijnen 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Philamonk.
2. Indien een klacht gegrond is, zal Philamonk de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Philamonk slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

Artikel 17. Honorarium 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen geldt lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 4 van dit artikel.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Philamonk, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

Artikel 18. Tarieven huur en abonnementen 1. De geldende mogelijkheden en tarieven voor het gebruik worden door Philamonk bekend gemaakt op de website: www.gildenhuis60.nl. 2. Deelname via abonnement kan slechts worden geaccepteerd indien de opdrachtgever aan Philamonk de verschuldigde abonnementsgelden tijdig overmaakt. De deelnemer ontvangt hiertoe een factuur 3. De abonnementsgelden zijn steeds maandelijks vooraf verschuldigd. 4. Philamonk behoudt zich het recht voor om de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden schriftelijk medegedeeld aan de opdrachtgever. Bij verhoging van een tarief zijn opdrachtgevers gerechtigd de overeenkomst waarvoor de verhoging van toepassing is, op te zeggen per datum waarop de verhoging in werking treedt, indien de verhoging meer dan 10% bedraagt en mits zij dit binnen zeven werkdagen na de kennisgeving schriftelijk laten weten aan Philamonk. 5. Losse verhuur wordt afgerekend per factuur die bij aanschaf van de strippenkaart, na afloop van de huurperiode of aan het eind van een kalendermaand per e-mail wordt verstuurd aan de opdrachtgever. Deze factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan. 6. De ruimtes worden verhuurd voor een of meer blokken van 3,5 of 7 uur. 7. Als een opdrachtgever de ruimte langer gebruikt dan de overeengekomen tijd is hij ook de gehele prijs voor het opvolgende blok van 3,5 uur verschuldigd tegen het uurtarief indien van toepassing, onverminderd het recht van Philamonk of de door Philamonk daartoe aangewezen persoon de zaal op ieder moment te ontruimen. 8. Philamonk is bevoegd de tarieven per 1 januari en 30 september van elk jaar te verhogen, ook voor lopende opdrachten.

Artikel 19. Betaling 1. Opdrachtgever dient de vastgestelde vergoeding volledig bij vooruit betaling te voldoen in een door Philamonk aan te geven valuta tenzij anders overeengekomen.
Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels)rente en, naast eventuele gerechtelijke kosten, 15% incassokosten verschuldigd.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Philamonk en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Philamonk onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 20. Aansprakelijkheid 1. Philamonk is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan nadat opdrachtgever de verleende diensten onjuist of incorrect in praktijk brengt of aan derden heeft doen leveren.
2. Philamonk is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.
3. Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde is aansprakelijkheid van Philamonk als volgt begrensd: De aansprakelijkheid van Philamonk, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Philamonk
5. Philamonk is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 21. Overmacht 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
2. Philamonk heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Philamonk haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Philamonk opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Philamonk niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Philamonk bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 22. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 1. Op elke overeenkomst tussen Philamonk en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 2. De rechter in de vestigingsplaats van Philamonk is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Philamonk het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 23. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Arnhem.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.