Wat is Bazi?

Chinese Astrologie

Bazi is Oosterse astrologie. Het komt uit China. Bazi is gebaseerd op de vier pilaren (uur, dag, maand en jaar) van je karakterkaart die volgt uit je geboortedatum. Hieruit volgt ook je levensloop die is verdeeld in pilaren. Elke pilaar beslaat een periode van 10 jaar. Het bovenste teken in een pilaar is de hemelstam met daaronder een aardetak.

Yin & Yang

Je hebt waarschijnlijk weleens gehoord van de twaalf dierenriemtekens uit de Chinese astrologie (Bazi): Rat, Os, Tijger, Konijn, Draak, Slang, Paard, Geit, Aap, Haan, Hond en Varken. Elk dier regeert gedurende een jaar. Zo is 2020 het jaar van de Rat. Weet je welk dier bij jouw geboortejaar hoort?

Behalve een dier hoort bij elk jaar ook een element. Er zijn vijf elementen: Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water, die elk Yin of Yang kunnen zijn. Er zijn dus tien combinaties mogelijk. Ben je ook bekend met het element van jouw geboortejaar? Zo is 2020 het jaar van het Yang Metaal.

Een jaar bestaat uit een pilaar die is opgebouwd uit een Yin of Yang element (hemelstam) met daaronder een dierenriemteken (aardetak). Er zijn veel boeken en websites die uitleggen wat dat zegt over jouw karakter en hoe de verschillende dierenriemtekens bij elkaar passen. Ben je geboren in 2020, dan ben je een Yang Metaal Rat.

Hoewel het zeker klopt dat het jaar waarin je geboren bent iets zegt over je karakter, is dit slechts een deel van het plaatje. Anders zou iedereen die in 2020 geboren is hetzelfde zijn. En elke Rat altijd goed overweg kunnen met een Os, Draak en Aap. Om jezelf en je relaties met anderen te kunnen begrijpen heb je dus een volledige karakterkaart nodig met alle vier de pilaren: uur, dag, maand en jaar.

Het verschil tussen Westerse en Oosterse astrologie is dat Bazi zich baseert op de traditionele astronomie en de tienduizend jaar kalender in plaats van de posities van de zon, maan en planeten tijdens je geboorte, zoals in Europa.

Wetenschap & Astrologie

In het westen bepaalde de machthebbende Rooms-katholieke kerk welke kennis aan het volk opgediend mocht worden. Onder het motto ‘kennis is macht’ werd er minder kennis gedeeld dan er aanwezig was. Dat geldt vandaag de dag nog steeds. Wie kennis bezit heeft een stapje voor op de ander. De kerk sloeg de handen ineen met de wetenschap om astrologie als bijgeloof af te schilderen. Een bijzondere vriendschap, tussen de vertegenwoordiger van de onbewijsbare God en de op bewijs gestoelde wetenschap. Inmiddels heeft de wetenschap de rol van machthebbende autoriteit van de kerk overgenomen.

Echter, de wetenschap bestaat bij de gratie van voortschrijdend inzicht. Zo was de aarde eerst plat en is ze nu een bol. Was aderlaten vroeger de manier om de balans in het lichaam te herstellen en ziektes te genezen, nu weten we beter. Wanneer de wetenschap met haar methodes achterloopt om het onbekende te bewijzen, betekent dit dan dat de astrologie onwaar is? het heeft als onkruid eeuwen overleefd, is onuitroeibaar en blijft bestaan. Bovendien heeft de wetenschap door de stigmatisering ervoor gekozen om astrologie als studieobject te negeren. Die keuze zegt wat over de wetenschap. Er is lef voor nodig om de gangbare ideeën af te schudden.

Metafysica

In het oosten werd de metafysica, waar Bazi (astrologie) en Feng Shui onder vallen, eeuwenlang door keizers gebruikt om oorlogen te beslechten en dynastieën te laten voortbestaan. Aan het hof werd veelvuldig van de diensten van Meesters gebruikt gemaakt. Ook op het platteland hechtte men waarde aan deze metafysische kennis. Tijdens de culturele revolutie raakte het gebruik in China in onmin en werd bestraft, hoewel deze praktijken tegenwoordig meer algemeen aanvaard worden. Ook de huidige Amerikaanse president maakt gebruik van een Feng Shui Meester. Waarom zou je afstand doen van kennis die je ten voordele kunt benutten?

Welke waarheid zit er achter de metafysica en astrologie dat deze zo fel bestreden wordt? Een wetenschap belachelijk maken is een psychologisch middel om iets af te keuren, net zoals tegenwoordig kritische artikelen worden weggezet als ‘fake news’. In beide gevallen ontbreekt een feitelijke grondslag. Voordat de psychologie was uitgevonden, maakte de mens al gebruik van metafysica en astrologie om verschillende karakters en gebeurtenissen te duiden. Deze kennis kan in het dagelijks leven worden toegepast, zonder dat we op bewijs vanuit de wetenschap hoeven wachten, en met Bazi verkrijgen we meer inzicht in de eigen psyche en die van anderen.

Kennis is wijsheid

Ons doel blijft onze kennis te vergroten, waarheid te destilleren uit de overvloed aan informatie en dat betekent ‘onderzoekt alles en behoudt het goede’. Met alleen een psychologische verklaring waarom mensen interesse hebben in de ontastbare materie van metafysica wordt er weinig verklaard. Dan heeft astrologie de plaats van God ingenomen waar de door de mens opgetekende geboden voorschrijven hoe een mens dient te leven. We zijn als mensheid aan het opgroeien en worden ons bewust dat voor onze verdere ontwikkeling zelfkennis noodzakelijk is. In een overzichtelijke, maar onvoorspelbare wereld, zijn we zelf ons houvast. Hoe eerder we onszelf begrijpen, het wat en waarom we doen, hoe eerder we een volgende oorlog kunnen voorkomen.

Daarom ligt op dat onontgonnen gebied de uitdaging voor de 21ste eeuw. Als mensheid volwassen worden, het pesten achter ons laten en er samen een mooi leven van maken. Bazi astrologie gebruiken is daarbij een prima uitgangspunt, want het levert maatwerk. Het is op ons lijf geschreven en zo persoonlijk toegespitst dat we er af en toe graag aandacht aan besteden om ons eraan te herinneren wie we zijn en wie we willen worden. Voeg daar Feng Shui aan toe en dan hebben wij kennisgenomen van onszelf en er binnen onze mogelijkheden alles aan gedaan om de gunstigste randvoorwaarden te scheppen waarbinnen we ons als individu verder ontwikkelen. Eigen kracht eerst. Wie maakt ons wat?