Brief voor de koning

Saluut,

Ik verklaar:

Ik, Miranda Isabella, ben als levend mens volledig vrij op aarde gekomen en ik ben dat nog steeds. Er staat niets of niemand tussen mij en mijn Schepper; God, de Allerhoogste. Dat betekent dat noch een ander levend mens, noch enig natuurlijk persoon of rechtspersoon jurisdictie heeft over mij. Ik ben de enige bestuurder van mijn natuurlijk persoon (burger).

Ik verduidelijk dit graag als volgt:

Herroeping

Hierbij herroep ik elke instemming met het legale vermoeden dat ik, de levende mens met de van mijn ouders gekregen namen Miranda Isabella, op 25-01-1970 ter aarde gekomen als kind van Willem Johannes van de familie van Gaalen en Johanna Francisca Antonia van de familie Loos, de natuurlijk persoon Miranda van Gaalen en alle mogelijke andere schrijfwijzen van die naam met burgerservicenummer 170993115 ben. Ik herroep bovendien elke stilzwijgende en elke mogelijk andere onbewuste instemming mijnerzijds met iedere claim die de overheid legt op mij als levende mens, gebaseerd op dit rechtsvermoeden.

Ik bén een mens en ik héb een natuurlijk persoon.

Ontbinding

Zouden er een of meerdere contracten bestaan tussen mijn natuurlijk persoon en de overheid, dan zijn die van mijn kant, als mens die de natuurlijk persoon doet “handelen”, stilzwijgend en onbewust tot stand gekomen. Ik heb daarbij nooit mijn wil nadrukkelijk geuit en ook niet kúnnen uiten, doordat ik nooit alle informatie over deze contracten heb gekregen. Ik heb zelfs niet eens informatie ontvangen die erop duidde dat ik überhaupt in contract wás.

Gezien het feit dat ik bij de totstandkoming van die contracten dus ernstig ben misleid, ontbind ik ze met terugwerkende kracht tot het moment dat ze in werking zijn getreden. Ze zijn nietig.

Voorwaarden

Ik handel als mens in contracten met andere mensen, en – indien en wanneer ik dat kies – ten behoeve van en in de rol van natuurlijk persoon in contracten met andere natuurlijk personen en natuurlijk personen als vertegenwoordiger van rechtspersonen. Als zodanig sluit ik alleen contracten gebaseerd op wederzijdse wilsovereenstemming, en uitsluitend indien mijn wil en mijn wilsuiting zijn gebaseerd op volledige en juiste informatie over het onderwerp van de overeenkomst.

Beschikking

Daarnaast bevestig ik dat ik als levende mens, en ik alleen, beschik over de natuurlijk persoon Miranda van Gaalen en alle mogelijke andere schrijfwijzen van die naam, al dan niet gekoppeld aan het bovengenoemde burgerservicenummer. Deze natuurlijk persoon is geschapen door de overheid, waarvan ik als levende mens mede-schepper ben. Aangezien de overheid een fictie is, kan die niets besturen, ook niet “mijn” natuurlijk persoon. Daarom eigen ik mij die hierbij toe: ik als levende mens, en ik alleen, heb de beschikking over “mijn” natuurlijk persoon en zal hier alleen gebruik van maken wanneer en indien ik dat verkies.

Ik trek dus elke machtiging in die ik zou hebben gegeven aan welk ander mens, aan welke natuurlijk persoon of aan welke instantie dan ook om te handelen namens de natuurlijk persoon Miranda van Gaalen en alle mogelijke andere schrijfwijzen van die naam.

Ik ben een vrij mens en ik leef bij slechts één gouden leefregel, namelijk dat mijn vrijheid andere mensen niet schaadt (Do no harm).

Miranda vdf van Gaalen

Leave a Reply

Your email address will not be published.


4 − = one

− 1 = 1